Podmienky ochrany súkromia

Podmienky ochrany súkromia e-shopu gbrent.sk

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 1.12.2017 Prečítajte si prosím tieto podmienky ochrany súkromia, pretože náš vzťah s Vami pri používaní e-shopu gbrent.sk sa nimi bezvýhradne riadi (ďalej len „POS“). Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte nemôžete e-shop gbrent.sk používať.

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tieto podmienky ochrany súkromia sa týkajú používania e-shopu.
  2. Poskytovateľom a prevádzkovateľom e-shopu sme my – spoločnosť GREEN – BIKE, a.s., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 36 738 441, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44585/B, založená v Slovenskej republike (ďalej len „GREEN BIKE“).
  3. Účelom týchto podmienok je informovať Vás o spôsobe akým GREEN BIKE nakladá s Osobnými údajmi, ktoré o Vás získa.
  4. Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto POS, potom e-shop nie ste oprávnený používať a mali by ste ukončiť používanie e-shopu. Váš prístup k e-shopu môže byť v takej situácii zamedzený. Ak ste nespokojný s akúkoľvek časťou týchto POS potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať e-shop používať.
  5. Na účely týchto POS majú nasledovné pojmy tento význam: „Agregované údaje“ znamená informácie a údaje o všetkých používateľoch e-shopu alebo jednotlivých kategóriách a skupinách užívateľov e-shopu, ktoré GREEN BIKE anonymizuje a spracuje do formy, ktorá už neumožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. „Osobné údaje“ znamenajú všetky informácie a údaje (ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje a aj osobitné kategórie citlivých osobných údajov), ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej fyzickej osobe, ktorá je alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré pri prevádzke e-shopu budú nahrané do informačného systému e-shopu. „Tretie osoby“ znamenajú iné osoby ako GREEN BIKE a Sprostredkovatelia.
  6. Akékoľvek pojmy, ktoré nie sú definované v týchto POS majú rovnaký význam aký im je daný v platných VOP.
 2. Spracovanie Osobných údajov

  1. V súvislosti s vytváraním zákazníckeho účtu a/alebo so zakupovaním tovaru cez e-shop môže byť nevyhnutné poskytnúť niektoré Osobné údaje v rozsahu v akom budú požadované jednotlivými formulármi v rámci objednávania tovaru (napr. Meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mail, …). Rozsah požadovaných Osobných údajov môže GREEN BIKE kedykoľvek zmeniť. Niektoré Osobné údaje môžu byť nepovinné a môžete sa rozhodnúť či ich vyplníte alebo ponecháte nevyplnené.
  2. Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a na vlastné riziko a zodpovednosť. Ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete avšak bez vyplnenia niektorých Osobných údajov Vám nemusí byť umožnené Vami vytvoriť zákaznícky účet alebo vytvoriť objednávku tovaru.
  3. Poskytnutím Osobných údajov (ich vyplnením do jednotlivých formulárov) pri vytváraní zákazníckeho účtu alebo pri vytváraní objednávky na tovar, prípadne zmenou neskôr, dávate GREEN BIKE súhlas na spracovanie týchto Osobných údajov najmä za účelom:
   1. ich prijatia, uloženia a spracovania v systéme e-shopu a priradenia k Vašej objednávke;
   2. ich prijatia, uloženia a spracovania za účelom vybavenia Vašej objednávky;
   3. riadneho prevádzkovania e-shopu a využívania všetkých jeho funkcionalít (vrátane funkcionalít, ktoré budú do e-shopu pridané v budúcnosti);
   4. komunikácie s tretími stranami pri vybavovaní Vašej objednávky;
   5. poskytovania technickej podpory e-shopu, jeho analytického, štatistického a marketingového spracovania, rozvoja e-shopu, bránenia zneužívania e-shopu, vyhodnotenia rizík, plnenia podmienok všeobecne záväzných právnych predpisov a vytvorenia Agregovaných údajov;
   6. ich používania pri komunikácií s GREEN BIKE.
  4. Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a GREEN BIKE sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. GREEN BIKE nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých osobných údajov pri vytváraní zákazníckeho účtu a/alebo objednávaní tovaru alebo pri neskoršej zmene Vašich Osobných v rozhraní zákazníckeho účtu alebo v objednávke.
  5. GREEN BIKE postupuje pri spracovávaní Osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov a iných právnych predpisov.
  6. Súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať zaslaním písomného oznámenia GREEN BIKE na adresu spoločnosti uvedenú vyššie alebo na emailovú adresu info@green-bike.sk.
  7. Potvrdením týchto POS dávate zároveň súhlas so zasielaním reklamných a propagačných emailov s našimi službami a službami našich obchodných partnerov na Vami vyplnenú emailovú adresu.
 3. Spracovanie dát

  1. GREEN BIKE môže získavať, ukladať a spracovávať aj niektoré dáta a informácie a potenciálne aj Osobné údaje, ktoré získa Vašim používaním e-shopu a to najmä:
   1. informácie a dáta z mobilných zariadení, ktoré používate na používanie e-shopu (najmä pri používaní našich mobilných aplikácií), ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení a ak vo svojom mobilnom zariadení povolíte lokalizačné služby mobilnej aplikácie e-shopu môže GREEN BIKE zbierať aj lokalizačné údaje;
   2. dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k e-shopu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
   3. údaje o Vašom používaní e-shopu a o transakciách a obchodoch, ktoré ste prostredníctvom e-shopu realizovali;
   4. informácie získané prostredníctvom tzv. cookies a iných zariadení na sledovanie užívateľov a to vrátane cookies a sledovacích zariadení našich obchodných partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí, ktoré kedykoľvek do e-shopu zahrnieme. Aj v prípade, že vo svojom prehliadači alebo vo svojom zariadení zablokujete používanie cookies sme oprávnení ich naďalej používať;
   5. informácie získané sledovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
   6. informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.
  2. Takéto dáta a informácie môže GREEN BIKE získavať, ukladať a spracovávať aj prostredníctvom tretích osôb za účelom vyhodnocovania a zlepšenia našich služieb a poskytovaní technickej podpory e-shopu, ich analytického, štatistického a marketingového spracovania, rozvoja e-shopu, bránenia zneužívania e-shopu, vyhodnotenia rizík, plnenia podmienok všeobecne záväzných právnych predpisov a vytvorenia Agregovaných údajov.
  3. Potvrdením týchto POS dávate súhlas aj so spracovaním takýchto dát a údajov na účel podľa tohto článku POS.
 4. Použitie Osobných údajov a Agregovaných údajov

  1. GREEN BIKE môže Osobné údaje poskytnúť tretím osobám (sprostredkovateľom), ktoré pre GREEN BIKE dodávajú tovary a služby a svojim poradcom, zástupcom, audítorom, advokátom a iným podobným osobám za účelom ich spracovania v súlade s týmito POS. Súhlas na použitie Osobných údajov, Agregovaných údajov ako aj iných dát a informácií dávate na dobu neurčitú a je vecne a teritoriálne neobmedzený.
  2. GREEN BIKE môže Agregované údaje a iné podobné dáta a informácie o užívateľoch poskytnúť bez obmedzenia tretím stranám a našim marketingovým partnerom.
  3. GREEN BIKE môže Osobné údaje, Agregované údaje ako aj iné dáta a informácie o užívateľoch previesť, použiť a spracovať aj do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Týmto dávate súhlas, že pri spracovaní Osobných údajov môže dôjsť k prenosu Osobných údajov aj do krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany Osobných údajov.
 5. Bezpečnosť

  1. Všetky Osobné údaje a iné dáta a údaje, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými postupmi, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a personálne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti Osobných údajov.
  2. Avšak prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné. Preto GREEN BIKE v žiadnom prípade negarantuje a nezaručuje úplnú bezpečnosť dát, ktoré nám poskytujete alebo Osobných údajov, ktoré spracovávame.
  3. Časti e-shopu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované GREEN BIKE. GREEN BIKE nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.
 6. Pravidlá používania Cookies

  1. GREEN BIKE na e-shope používa Cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookie je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní e-shopu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor Cookie umožní e-shopu pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
  2. Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať Cookies vrátane možnosti používanie Cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho Cookie. Berte však na vedomie, že niektoré časti e-shopu nemusia bez použitia Cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.
  3. GREEN BIKE môže umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies a informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú týmito POS. GREEN BIKE tiež môže umožniť našim obchodným partnerom a tretím stranám umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies (napr. Google Analytics a iné), ktoré týmto obchodným partnerom a tretím stranám umožnia získavať informácie o Vás.
  4. V rámci Služby môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve e-shopu.
  5. E-shop môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).
  6. GREEN BIKE používa Cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom:
   1. sprístupnenia, prevádzkovania e-shopu a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa;
   2. sprístupnenia, prevádzkovania e-shopu a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;
   3. monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity e-shopu a jeho zlepšenia;
   4. prezentovania obsahu, ktorý je pre užívateľa relevantnejší;
   5. zabránenia zneužitia e-shopu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.
  7. Naši obchodní partneri a tretie osoby používajú Cookies, ktoré im umožnia lepšie poskytovať ich služby. Cookies používajú na sledovanie Vášho správania sa pri používaní e-shopu a aby Vám prezentovali reklamu na Služby priamo na e-shope alebo na webových stránkach tretích osôb a tiež za účelom prevencie a zistenia podvodného správania.
 7. Zmeny POS

  1. Sme oprávnení tieto POS kedykoľvek meniť alebo upravovať.
  2. Takto zmenené POS budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke a používaním e-shopu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými POS. Ste povinní sa s novými POS pred ďalším používaním e-shopu oboznámiť.
 8. Záverečné ustanovenia

  1. GREEN BIKE je oprávnená kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto POS na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto POS na tretiu osobu bez súhlasu GREEN BIKE.
  2. Tieto POS obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a GREEN BIKE ohľadom podmienok ochrany súkromia pri používaní e-shopu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a GREEN BIKE ohľadom podmienok ochrany súkromia pri používaní e-shopu.
  3. Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto POS zo strany GREEN BIKE neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a GREEN BIKE je oprávnený kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.
  4. Ak by niektoré ustanovenia týchto POS a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a GREEN BIKE mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení POS. Namiesto neplatných ustanovení POS sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.
  5. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie adresát nepotvrdí spätnou e-mailovou správou (postačuje aj potvrdenie o prečítaní zaslané automaticky emailovým klientom). Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.
  6. Na základe týchto POS vzniká medzi Vami a GREEN BIKE zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto POS alebo používania e-shopu či súvisiace s týmito POS alebo e-shopu budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj GREEN BIKE súhlasíte s tým, že takéto spory bude podliehať jurisdikcii týchto súdov.
  7. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese info@green-bike.sk.